مرکز مطالعات و پژوهش سپهر

همه پزشکان ، امدادگران ، استادان، مدیران و … می توانند در اینجا تدریس کنند.