دوره های آموزشی
                                                                  مدیریت استراتژیک

آشناکردن مدیران ارشد و میانی سازمانها با دیدگاه ها و سبک های جدید در مدیریت استراتژیک از جمله رویکردهای شناختی - Cognitive Approaches - به مدیریت، بازتعریف مدیریت در پارادایم دو - Management2.0-، رویکردهای آنتولوژیکال و ...

مدیران را وارد فرایند های آموزشی طراحی خاص شده ای می کنیم که

بتوانند مهارتهای تفکر استراتژیک با را با رویکرد های جدید فراگیرند و در آنها تجربه های فردی مفیدی به دست آورند.
بتوانند بر اساس آن، استراتژی هایی برای سازمان خود فرم دهی کنند.
بتونند برنامه هایی برای استقرار استراتژی های طراحی شده طراحی کنند، آنها را اجرا کنند و اجرای خود را کنترل کنند.
بتوانند کنترل های لازمه برای گامهای فوق طراحی کنند و آنها را اجرا کنند و کنترل های خود را کنترل کنند.
بنگاه های بزرگ بتوانند استراتژی های کلان خود را Corporate Strategy  به استراتژیهای فاکنشنال Break down کنند و یک هماهنگی و همسوئی Alinement میان استراتژی های فانکشنال با یکدیگر و با استراتژی های کورپوریت برقرار نمایند.
بتوانند با ابزارهای مفید و مرتبط با این حوزه ها آشنا شوند و بتوانند از آنها استفاده کنند.