دوره های آموزشی
                                             مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهره برداری از نیروی انسانی سازمان برای نیل به اهداف سازمان.  به عبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب، توسعه وحفظ نیروی کار شایسته ولایق برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی حاکم برجامعه با حداکثر کارآیی.  بنابراین، اهداف ذیل را برای مدیریت منابع انسانی سازمانها در نظر می گیریم.

   تامین نیروی انسانی لازم سازمانها
   پرورش وتوسعه استعدادها ومهارتهای کارکنان
 حفظ ونگهداری نیروها و استقرار روابط مطلوب بین آنها
   تامین رفاه مادی ومعنوی به جهت جلب رضایت بیشتر کارکنان

برای دستیابی به اهداف فوق، سازمان باید توانمندی های ذیل را فراگیرد.

* برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت برای تامین نیروی انسانی در راستای اهداف و استراتژی های سازمان، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی و فرایندهای سازمان
* کارمند یابی، استخدام
* آشنا سازی کارمندان جدید با سازمان و فرهنگ آن و آشناسازی سازمان با نیروی تازه وارد
* آموزش و توسعه نیروی انسانی
* مربی گری
* ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
* نظام تشویق و تنبیه و ارتقاء شغلی
* انضباط و اصلاح رفتار
* جبران خدمات و تامین رفاه و نگهداری نیروی انسانی

آموزشهای ذیل برای مدیریت رفتار سازمانی طراحی و ارائه می شوند.

* مدیریت رفتار فرد در سازمان ( همچون مدیریت انگیزه ها، ارزشها و نگرش ها و شخصیت سازمانی فرد)
* مدیریت رفتار گروهی در سازمان (همچون رهبری، تیم و کار گروهی ، ارتباطات سازمانی، تغییر و یا تحول در سازمان، قدرت در سازمان، بهداشت و سلامت روانی و رفتاری کارکنان و کنترل استرسها)
* توانمند سازی و پویا سازی سازمان (توانمندکردن کارکنان و فرایندها و ساختار سازمانی، مدیریت خلاقیت در سازمان ، مدیریت فرهنگ سازمانی، ارتقاء مهارتهای خود مدیریتی و ...)