دوره های آموزشی
                                             طراحی مدل مفهومی و عملیاتی (EIL)

چارچوبی مبتنی بر بهروش ها برای مراکز آموزشی است. معماری این چارچوب "خدمت محور" بوده و هر دو مدل مفهومی و عملیاتی مرکز آموزشی را در بر دارد. مدل مفهومی (معماری خدمات) بیان می کند که چگونه از نظر مفهومی و منطقی، سیستم آموزشی یک مرکز می تواند ارزش های مورد نظر را در فراگیران ایجاد کند. و مدل عملیاتی (معماری فرآیندها) بیان می کند که کارهای مرکز خود را چگونه انجام دهیم تا بتوانیم تضمین نمائیم که قطعا مدل مفهومی را پیاده سازی می کنیم و آنرا مرتبا بهبود می بخشیم.

نکته کلیدی در مورد EIL آن است که EIL علاوه بر معرفی بهروش های عمومی سازمان های خدمت محور، مسائل ویژه مرکز آموزشی همچون برنامه آموزشی و برنامه درسی که مخصوص سازمان های آموزشی است را بطور ارگانیک در خود گنجانده و همین موضوع، آن را از سایر چارچوب های عمومی متمایز می کند. لذا، این معماری می تواند بطور سیستماتیک ، سازمان آموزشی را یکپارچه و یک آهنگ برای نیل به یک هدف تربیتی کلان، منسجم کرده و به حرکت درآورد و همچنین میزان دستیابی به آن اهداف و بهبود مستمر حرکت به سمت آن اهداف را نیز تضمین نماید.  EIL بر اساس الگوی عمومی معماری سازمان های ارائه کننده خدمت ، فرآیندهای آموزشی را در پنج گروه ذیل تقسیم بندی می کند و در هر گروه فرآیندهای خاص خود را قرار می دهد.

مجموعه فرآیندهای ارائه کننده خدمات : (Service Transition)

این فرآیندها ، عهده دار ارائه مستقیم خدمات آموزشی به مخاطبان هستند. فرایند هائی همچون فرآیندهای مرتبط با تامین و تولید محتواهای آموزشی، تامین و تولید طرح درس ها ، آموزش دادن در کلاسها و اردو ها و... ، سنجش و دریافت بازخورد ها ، مستند سازی ، مدیریت دانش و...

مجموعه فرآیندهای تمهید کننده ارائه خدمات : (Service Design)

این فرآیندها ، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات را به عهده دارند همچون فرآیندهای مرتبط با انتخاب و پایش معلمین و یا موسسات بیرونی، تدوین برنامه درسی برای هریک از دروس، تامین و پایش منابع محیطی زیرساختی ، سخت افزاری و نرم افزاری، ثبت نام و.... [راهنما های برنامه های درسی تک تک دروس ، توسط فرآیندهای این گروه تدوین شده و مستمراً بهبود می یابد]

مجموعه فرآیندهای حمایت کننده ارائه خدمات: ( Service Operation)

این فرآیندها ، مستقیما خدمتی را ارائه نمی نمایند و تمهیداتی را هم برای ارائه خدمات فراهم نمی سازند بلکه مانند کاری که یک معلم راهنما در حمایت از سایر معلمین انجام می دهد ، ارائه سایر خدمات را حمایت می نمایند، همچون فرآیندهای مرتبط با پایش ، شناسائی و حل مشکلات، روابط عمومی (میز ارائه خدمت Service Desk) و ...

مجموعه فرایند های پایش و تضمین بهبود مستمر : Continual Service Improvement)

این دسته از فرآیندها عهده دار آن هستند که کلیه سایر فرآیندها در چرخه بهبود مستمر طراحی ، اجرا، ارزشیابی ، اقدام اصلاحی (Plan, Do, Check, Act) بر طبق ضوابط مدون شده اجرا شوند.

مجموعه فرایند های راهبردی : ( Service Strategy)

این مجموعه فرایند که اغلب در ابتدا نیز معرفی می شوند به عنوان بنیادی ترین لایه فرآیندی مرکز آموزشی می باشند که به نوعی معنی دهنده سمت و سو و جهت دهنده سایر فرآیندها می باشد.  فرآیندهای مرتبط با نیاز سنجی ، تدوین سبد اهداف، سبد خدمات ، راهبرد ها و راهکارهای مرکز آموزشی می باشد. [راهنمای برنامه آموزشی به عنوان رویکرد و اصول حاکم بر برنامه های درسی (لایه تمهیدی)، توسط فرآیندهای این گروه تدوین شده و مستمراً بهبود می یابد]