مهنــدســی اجتـمـاعــی

ما از علوم اجتماعی محاسباتی برای تحلیل های مهندسی اجتماعی استفاده  می کنیم.  مطالعه دینامیک و سازمان اجتماعی و انسانی در تمام سطوح تحلیلی آن از جمله ادراک، تصمیم گیری، رفتار، گروه های اجتماعی، سازمان های اجتماعی، جوامع، و سیستم جهانی با علوم اجتماعی محاسباتی است.  علوم اجتماعی محاسباتی به پیگیری پرسشهای اجتماعی با تاکید بر تحلیل اطلاعات و از طریق محاسبات پیشرفته می پردازد.  علوم اجتماعی محاسباتی با پیشرفت چشمگیر خود در یک دهه گذشته توانسته است بسیاری از آنچه قبلا صرفا یک تصور و خیال بود را تحلیل کرده و به اطلاعاتی دست یابد که برای حوزه های مختلف بسیار روشنگر است.  علوم اجتماعی محاسباتی از روشهای محاسباتی برای فرایندهای کشف، جمع آوری، تحلیل، و گزارش کلان داده ها در سیستمهای استخراج خودکار داده ها، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی اجتماعی، مدلسازی پیچیدگیها، تحلیل شبکه های اجتماعی، و مدلهای شبیه سازی اجتماعی بهره می گیرد.  بعنوان نمونه می توان از علوم اجتماعی محاسباتی برای انواع مختلف داده کاوی، تجزیه و تحلیل های صوتی و تصویری، یادگیری ماشین، و امثال آن استفاده کرد.

روابـط بیـن المـلل

اطلاعات و شناختی که با استفاده از رویکرد محاسباتی استخراج و تحلیل می شود کاربردهای مهمی در حوزه بین الملل دارند.  نظام های هم پیمانی و اتحادهای بین المللی اعم از مخرب یا سازنده، سازمانهای بین المللی و میان ملتی با اهداف مختلف که ممکن است برای منافع خاص شکل گرفته باشند، گروه های اعتقادی افراطی میان ملتی، و بسیاری از نمونه های دیگر از جمله موضوعات بین المللی هستند که چالشهای فراوانی دارند.  سیاستگذاری نسبت و برای هر یک از این موضوعات در این زمان بسیار پیچیده است چرا که بازیگران در هر حوزه، متعدد و پیچیده هستند.  در این دوران، تقریبا بدون اطلاعات و تحلیل های حاصله از رویکرد محاسباتی نمی توان به سیاستی همه جانبه و درست نسبت به این بازیگران بین المللی و میان ملتی رسید.  این پیچیدگی و تنوع بازیگران در فقط یک موضوع بین المللی آنقدر زیاد است که گاهی سیاستگذاری در آن موضوع مستلزم استفاده از مدلهای پیچیدگی برای تحلیل دینامیک عدم توازن و شناسایی الگوهای موجود در مقابل نظامهای توازن است که همه آنها فقط از طریق رویکرد محاسباتی امکان پذیر هستند.  ما در این حوزه علاوه بر تخصص، تجربیات ارزشمندی داریم.

ارتـبــاطــات

اگر ارتباطات را در معنای کلی به انتقال یک معنی و مفهوم مورد نظر از یک گروه به گروهی دیگر از طریق استفاده از علامتها و قواعد مورد فهم دو طرف اطلاق کنیم، آنگاه صرفنظر از نظریه اطلاعات و صرفا با توجه به مطالعات ارتباطات، موضوعاتی همچون انگیزش، پیام، زبان، فرهنگ، انتقال، گروه، و امثال آن حائز اهیمت خواهند بود. شناسایی عمیق و درست همه این جنبه ها که در کسب و کار، تجارت، سیاست، و خانواده نقشی حیاتی دارند، صرفا از طریق علوم شناختی و با کمک رویکرد علوم اجتماعی محاسباتی امکان پذیر خواهد شد.   پس از تحلیل های شناختی و محاسباتی است که به اهمیت تغییر باورها از طریق ارتباطات پی می بریم.  تغییر باورها در انسان همواره با ظهور اطلاعات جدید در هر زمینه در حال رخ دادن است، اما گاهی این تغییر باور در سیاست گذاری های کلان اجتماعی آنقدر اهمیت می یابد که می تواند در سلامت جامعه به شکل مثبت یا منفی تاثیرگذار باشد.  در این سیسات گذاری های کلان است که استفاده از شیوه های نوین شناختی از قبیل "تلنگر" اهمیتی دو چندان پیدا می کند.  ما یا استفاده از این شیوه ها نوین، به تحقیقات در این حوزه می پردازیم تا راهگشای سازمانهای دولتی و خصوصی و کسب و کارهای مختلف قرار گیرد.

سـاختـارهـای اجتـماعـی

ساختارها و شبکه های اجتماعی همچون اتحادیه ها، سازمانه، نظام های تجاری، و نظام های اعتقادی شناختی تنها نمونه ای از دامنه وسیع ساختارهای اجتماعی هستند که با تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آنها با رویکرد محاسباتی می توانند بینشی در اختیار بگذارند تا عملکرد آن سازمان یا نهاد اجتماعی را با توجه به الگوی ساختاری و رابطه ای موجود و خصوصیات دیگرش شناخت.  این اطلاعات و شناختی که از روش محاسباتی بدست می ایند به هیچ وجه از طریق روشهای دیگر قابل حصول نیستند.  این اطلاعات به ما نشان می دهند که چگونه ساختار یک نهاد اجتماعی مثلا سازنده یا نهادی مخرب با یکدیگر اختلاف دارند و این تفاوتها در کجا هستند.  بنابراین با داشتن این اطلاعات ارزشمند می توان به سیاستگذاری در مسائل کلان اجتماعی از قبیل بهدشت و سلامت عمومی، حمل و نقل و ترافیک، امنیت اجتماعی و ... پرداخت.  بعلاوه می توان از این اطلاعات برای شرکت های تجاری و امور کسب و کار نیز استفاده کرد.  ما به همه گروههای ذینفع خدمات متناسبی ارائه می کنیم.

رســانــه و فـرهنـگ

رسانه های اجتماعی در حال حاضر نقشی مهم در زندگی همه مردم در سرتاسر دنیا پیدا کرده اند. جایگاه این رسانه ها در جامعه و قابلیت های فراوان آنها مباحث زیادی را بوجود آورده است. برخی اعتقاد دارند این رسانه ها نقشی مخرب در جامعه دارند و برخی دیگر معتقدند که می توان از این رسانه ها بعنوان ابزاری توانمند برای هدایت جامعه در جهت رشد و شکوفایی آن بهره گرفت. اما صرف نظر از نظرات متفاوت در این زمینه، این اتفاق نظر بین همگان وجود دارد که رسانه های اجتماعی قابلیت تاثیر گذاری ویژه ای بر باورها و رفتار اجتماعی مردم دارند و چگونگی استفاده از این قابلیت ویژه رسانه اجتماعی است که اهمیت دارد. بدیهی است چگونگی استفاده از این رسانه ها برای شکل دهی و ایجاد تغییر در رفتار اجتماعی مردم به سوی منافع عمومی جامعه یا منافع گروهی خاص به استراتژی های گوناگون و نوع گزینش آن استراتژی ها بستگی دارد. پس از انتخاب استراتژی مناسب، چگونگی اجرای آن استراتژی از طریق ابزارهای متنوع موجود در هر یک از انواع رسانه های اجتماعی نیز حایز اهمیت است. اما شاید، آنچه بیش از هر چیز برای ارتقاء مدیریت رسانه حایز اهمیت باشد ارزیابی، سنجش عملکرد، و میزان اثربخشی استراتژی ها از طریق روش های تحلیلی خاصی است که با بهره گیری از آموزه های علوم شناختی، ما را به درک صحیحی از نحوه تاثیرگذاری استراتژی های اتخاذ شده برساند و همچنین استراتژی های ناکارآمد را قبل از شروع، اصلاح کرده و بهبود بخشد.  این یکی از حوزه های کاملا تخصصی ماست که در آن سابقه ای ارزشمند داریم.