مـدیـریـت

رویکردهای شناختی - Cognitive Approaches - به مدیریت، بازتعریف مدیریت در پارادایم دو - Management2.0 -، رویکردهای هستی شناسانه / پدیدار شناسانه به مدیریت و راهبری سازمان آنچنان در مدیریت امروز تحول ایجاد کرده اند که شاید دیگر، مدیریت به سبک و شیوه گذشته نتواند راهگشای مدیران ارشد و میانی سازمان ها باشد.  ما با توجه به این رویکردهای نوین در مدیریت و همچنین آشنایی با شرایط، قوانین، فرهنگ و اعتقادات کشور، برای مدیران ارشد و میانی سازمان ها چندین پیشنهاد داریم.

مـدیـریـت و راهبـری

رویکرد "هستی شناسانه / پدیدار شناسانه" ، امروز رویکرد غالب در بسیاری از حوزه های دانشی در میان دانشگاه های برتر جهان همچون هاروارد، ام آی تی، استنفورد، و غیره است. این دوره مبتنی بر یادگیری تحولی است. در یادگیری تحولی، بیش از آنکه به یادگیری موضوعات جدید پرداخته شود، به تحول در پیش فرضها و دیدگاهها پرداخته میشود. بعبارت دیگر، تحول در آن چیزهایی که یادگیری موضوعات جدید قرار است با آنها اتفاق افتد. لذا طبیعی است که این رویکرد نسبت به رویکردهای قدیمی که مبتنی بر تدریس ، خواندن و حفظ کردن هستند منتقد است و ...

مـدیـریـت بازاریـابـی و بـرنـدینـگ

مسئولیت درآمد بنگاه با مارکتینگ است. مارکتینگ ، وجه مدیریت شرکت به بازار و بیرون شرکت تلقی می شود. برای این منظور دو رسالت فرعی دیگر به عهده فانکشن مارکتینگ است. اول آنکه پیام بازار و محیط را به خوبی درک کند و آن را به داخل بنگاه بیاورد و دوم آنکه پیام بنگاه را به درستی به بازار و بخش های هدف برساند. برای این منظور نیاز است مدیران بازار یابی، تحلیل درستی از محیط دور و نزدیک بیرونی و همچنین محیط درونی و نهایتا رسالت و استراتژی های کلان سازمان خود داشته باشند. لذا آموزش هاو تکنیک های تحلیل محیط (بیرون و درون) بخش اول آموزش های این دوره را تشکیل می دهند. در بخش دوم، ابتدا روشها و تکنیک های مورد نیاز برای بخش بندی بازار و درک نیاز های هر بخش آموزش داده می شود و سپس ...

مـدیـریـت اسـتراتـژیـک

آشناکردن مدیران ارشد و میانی سازمانها با دیدگاه ها و سبک های جدید در مدیریت استراتژیک از جمله رویکردهای شناختی به مدیریت ، بازتعریف مدیریت در پارادایم دو، رویکردهای آنتولوژیکال. در این دوره مدیران را وارد فرایند های آموزشی طراحی خاص شده ای می کنیم تا بتوانند مهارتهای تفکر استراتژیک را با رویکرد های جدید فراگیرند و در آنها تجربه های فردی مفیدی به دست آورند و بتوانند استراتژی هایی برای سازمان خود فرم دهی کنند و همچنین بتوانند کنترل های لازمه برای گامهای فوق را طراحی کنند و آنها را اجرا کرده و کنترل های خود را کنترل کنند ...

مـدیـریـت نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهره برداری از نیروی انسانی سازمان برای نیل به اهداف سازمان.  به عبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است از جذب، توسعه وحفظ نیروی کار شایسته و لایق برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی حاکم برجامعه با حداکثر کارآیی. از جمله آموزشهایی که برای مدیریت رفتار سازمانی طراحی و ارائه می شود عبارتند از مدیریت رفتار فرد در سازمان همچون مدیریت انگیزه ها، مدیریت رفتار گروهی همچون رهبری و کار گروهی ، و توانمندسازی و پویا سازی سازمان متشکل از کارکنان و فرایندها و ساختار سازمانی، مدیریت خلاقیت در سازمان، مدیریت فرهنگ سازمانی، ارتقاء مهارتهای خود مدیریتی و ... است. ...