یــاددهــی - یــادگیــری

رویکرد ما نسبت به یاددهی / یادگیری، رویکردی شناختی است و اعتقاد داریم دستاوردهای این رویکرد در امر یاددهی و یادگیری بسیار فراتر از حد تصور است.  ما برای هر نوع مرکز آموزشی، برنامه هایی ویژه داریم تا آن مرکز بتواند اطمینان حاصل کند که سرمایه گذاری انجام شده برای امر آموزش به هدر نمی رود و به اهداف مورد نظر مرکز دست می یابد.

مدل مفهومی و عملیاتی آمـوزش

"مدل مفهومی و عملیاتی" چارچوبی مبتنی بر بهروش ها برای مراکز آموزشی است. معماری این چارچوب "خدمت محور" بوده و هر دو مدل مفهومی و عملیاتی مرکز آموزشی را در بر دارد. مدل مفهومی (معماری خدمات) بیان می کند که چگونه از نظر مفهومی و منطقی، سیستم آموزشی مرکز می تواند ارزش های مورد نظر را در فرا گیران ایجاد کند، و مدل عملیاتی (معماری فرآیندها) بیان می کند که کارهای مرکز مان را چگونه انجام دهیم تا بتوانیم تضمین نمائیم که قطعا مدل مفهومی را پیاده سازی می کنیم و آنرا مرتبا بهبود می بخشیم ...

آمـوزش شـنــاختـی

ما اعتقاد داریم "تمامیت" و "اصالت"، هسته های اصلی در امر آموزش به شیوه شناختی هستند.  اگر از یک طرف، یادگیرنده با تمامیت وارد فرایند یادگیری شود و یاددهنده آن تمامیت را به درستی بشناسد، به آن کمک کند، و از تخریب آن بپرهیزد، و از طرف دیگر، یاددهنده نیز با تمامیت به مسئولیت خود عمل کند، آنگاه تحولی بزرگ در آموزش و شیوه های متداول کنونی آن صورت می گیرد.  چرا که هم یادگیرنده و هم یاددهنده با "اصالت" به یکدیگر کمک خواهند کرد و برای امر یادگیری و یاددهی خواهند ایستاد.

فنـاوری اطـلاعـات در آمـوزش

هدف این گونه آموزش ها توسعه و مدیریت سامانه های کاری مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ها است. دانش آموختگان این دوره های آموزشی خواهند توانست سامانه های کاری سازمان ها را تحلیل و آنها را مبتنی بر فناوری اطلاعات و شیرپوینت طراحی، پیاده سازی، توسعه و نگهداری کنند. با تکیه بر آموزش منطق با مشاغل حرفه ای، ضمن ارائه آموزش ها و کارگاه های متناسب با نیازمندیهای سازمان، با برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی می توانیم سازمان ها را در فرهنگ سازی مناسب یاری دهیم. مسیر آموزشی ما با توجه به نکاتی کلیدی مشخص شده است که میتوان از جمله به "آموزش یک تخصص در هر مرحله آموزشی"، "پاسخگویی به نیازهای واقعی آموزشی افراد و سازمان ها"، و "به کارگیری تجارب آموزشی مدرسین حرفه ای" اشاره کرد. ...