سرمایه گذاری، اقتصاد، مالی، بیمه

از آنجا که علوم شناختی با ذهن انسان سروکار دارد، کاربرد های آن به سرعت در حوزه های وسیع و متنوعی از روانشناسی، مدیریت، شبکه، و رسانه گسترش پیدا کرده است.  اما یکی از کاربردهای مهم علوم شناختی در سال های اخیر در حوزه اقتصاد بوده است که توانست جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص دهد.  نهاد های عمومی و خصوصی همواره برای خود استراتژی هایی را اتخاذ می کنند، اما نکته قابل توجه اینجاست که استراتژی برای ارایه ارزش هایی منحصربفرد، دارای مولفه هایی است که با علوم شناختی و «ناج» سروکار دارند و موجب می شوند فعالیت های مبتنی بر استراتژی انتخاب شده و همچنین سنجش آن، بی تاثیر از قواعد علوم شناختی نباشند. یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه علوم شناختی، قواعد "سرانگشتی" یا "اکتشافی" هستند. به بیان شناختی، قواعد اکتشافی میانبر های ذهنی هستند که پردازش های شناختی اخذ یک تصمیم را تسهیل می کنند. دولت ها و بخش خصوصی با استفاده از قواعد سرانگشتی (یا اکتشافی) مثل "لنگراندازی"، "دسترسی"، و "نمایندگی" برای دستیابی به اهداف خود در جامعه اقدام می کنند. بررسی تحقیقات موردی بخوبی موید این امر هستند.

تشـخیـص بـی هنـجـاری

با استفاده از تجزیه و تحلیل داده کاوی برای تشخیص بی هنجاریها می توان به تشخیص انواعی از تغییرات بی هنجاری مخصوصا در تراکنش های مالی پرداخت. بدیهی است که این روش می تواند با  استخراج و تحلیل خودکار داده ها بر مبنای لحظه ای و ترازمانی، بی هنجاری های متنوعی را تشخیص دهد.  البته بدیهی است که استفاده از شیوه بی هنجاری لحظه ای براساس مبنایی از بی هنجاری ترازمانی می تواند در عمل، گامی بزرگ برای پیشگیری از رخ دادن بی هنجاریها باشد.  تشخیص بی هنجاری ها و الگوهای آنها از جمله تخصص های ما محسوب می شود.

خـدمـات مشــتریـان

ارائه خدمات اختصاصی به هر مشتری در مقیاس بسیار گسترده، امروزه یک مزیت رقابتی قدرتمند شناخته می شود. (Mass Customization) و احساسی که به هریک از مشتریان منتقل می کند آنست که گویا سازمان ارائه کننده خدمت فقط همان یک مشتری را داشته و تمام کوشش خود را برای کسب رضایت حداکثری او بکار می برد.  علوم شناختی اعتقاد دارد که چگونگی فهم و درک انسان و چگونگی رفتارهای وی، تابع سه مولفه سازه شناختی (شبکه مفاهیم و باورها)، سبک تفکر، و سبک هیجانی او است. بنابراین، درک رفتار و خصوصیات شخصیتی مشتری که یکی از عوامل چهارگانه (4C) است، نیازمند تحلیل سه مولفه مذکور می باشد. بعنوان مثال، برای آن دسته از مشتریانی که فرایندهای حساب و کتاب ذهنی (Mental Accounting) ضعیف تری دارند یا با چابکی ذهنی بالایی نمی توانند جریان مالی خود را در فایل های مختلف هزینه ای، جابجا و مدیریت کنند (Fungibility)، راهکار «ذخیره گیری روزانه به همراه پیام های هدایت کننده ذهنی» به آنها کمک خواهد کرد تا امور مالی خود را بهتر مدیریت کنند. و از آنجایی که این راهکار بخصوص، حمایت کننده و هم راستای ساختار ذهنی این گروه از مشتریان است، برای آنان خوشایند بوده و کاملا معنا می شود و در نتیجه این دسته از مشتریان با احساس خوبی که در خود پیدا می کنند، سفیرانی برای سازمان ارائه کنند خدمت خواهند بود.

ریسـک و سـرمـایـه گـذاری

محاسبه احتمال رخداد ضرر نسبت به سود مورد انتظار برای هر سرمایه گذاری از اصول اولیه محسوب می شود که بی شک حائز اهمیتی ویژه است.  اما آنچه مهمتر است نحوه محاسبه آن احتمال است، چرا که هر چه عوامل دخیل در تغییر میزان احتمال بیشتر باشند پیش از در نظر گیری آن عوامل در محاسبه، باید آنها را بخوبی شناسایی و مولفه های هر یک را به تفکیک تشخیص داد.  اینجاست که علوم اجتماعی محاسباتی و علوم شناختی دست به دست هم می دهند تا تحلیلی ارائه کنند که نه تنها همه عوامل و مولفه های هر یک را درست در نظر بگیرد، بلکه با واقعیت نیز منطبق باشد.

سـیاست گـذاری صنـعتـی

تلاشهای استراتژیک دولتی برای توسعه و رشد بخش تولید و دیگر بخش های اقتصاد که آینده اقتصاد کشور را تبیین می کند امری پیچیده و چند لایه است.  در نظر گرفتن رابطه های بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین رابطه بخش های مختلف با یکدیگر و با زیر مجموعه های خود شبکه ای را بوجود می آورد که باید به دقت تجزیه و تحلیل شود.  تجزیه و تحلیل از طریق داده کاوی در علوم اجتماعی محاسباتی راهی مناسب برای یافتن رابطه های درست در این شبکه پیچیده است.  و این همان چیزی است که ما در آن تخصص داریم.

تحـلیـل اقتـصـادی

مطالعه نیروهای تعیین کننده توزیع منابعی که کمتر در دسترس هستند و تحلیل آنها، بینشی را نسبت به چگونگی عملکرد بازار فراهم می آورد و روشهایی را پیش رو قرار می دهد تا رفتار آتی بازار در مقابل رخدادها، روندها، و چرخه های گوناگون پیش بینی شود.  این تجزیه و تحلیل علاوه بر اینکه به یاری بخش خصوصی می آید برای بخش دولتی نیز برای تعیین نرخ مالیات و ارزشیابی سلامت اقتصادی کشور کاربرد دارد.  این مطالعات و تجزیه و تحلیل با تکیه بر دانش علوم شناختی و رویکرد علوم محاسباتی بینشی ژرف تر را تامین خواهد کرد. ما اینگونه تجزیه و تحلیل و گامهای بعدی آن را بصورت حرفه ای انجام می دهیم.