خـدمات مشـــاوره سـپهـــر

خدمات مشاوره ای این مرکز بر اساس و با پشتوانه پژوهش هایی است که با رویکرد شناختی و محاسباتی در حوزه های مختلف از جمله مدیریت، سرمایه گذاری، اقتصاد، مالی، بیمه، مهندسی اجتماعی، روابط بین الملل، آموزش شناختی و ... انجام می شود.  ما در امور مشاوره خود، گام به گام در کنار شما هستیم و در هر مرحله از اقدامات شما را همراهی می کنیم تا به نتیجه ای مطلوب دست یابیم چرا که موفقیت ما مرهون موفقیت شماست.  بنابراین، ما با "تمامیت" نسبت به وظیفه مشاوره ای خود می ایستیم.

مـدیـریـت

امروزه آشنایی مدیران ارشد و میانی سازمانها با دیدگاه ها و سبک های جدید در مدیریت از جمله رویکردهای شناختی - Cognitive Approaches - به مدیریت، بازتعریف مدیریت در پارادایم دو - Management2.0 -، رویکردهای هستی شناسانه / پدیدار شناسانه به مدیریت و راهبری سازمان امری ضروری است. اما شاید این آشنایی مدیران به این موضوعات کافی نباشد. در بیشتر مواقع این مدیران به مشاوران خبره ای در این حوزه نیاز دارند تا در کنارشان باشند.  ما بعنوان مشاور در کنار مدیران قرار می گیریم تا علاوه بر ارائه مشاوره های لازم، موقعیتی فراهم آوریم تا آنها مهارتهای تفکر استراتژیک را با رویکرد های جدید تجربه کنند.  از طرف دیگر، مدیریت بازاریابی و برندینگ بعلاوه مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی در زمره حوزه های مشاوره ای ما قرار دارند.

سـرمـایـه گـذاری، اقتـصـادی، مـالـی، بیـمه

آنچه ما در این بخش بصورت مشاوره ارائه می کنیم حاصل مطالعات عمیق و فعالیت عملی است که در این حوزه ها داشته ایم.  مشاوره "ریسک و سرمایه گذاری" به تمام سرمایه گذاران در بخش های مختلف کمک می کند تا ریسک های مختلف سرمایه گذاری را از زوایای مختلف با ژرفای بیشتر مشاهده کنند.  "تشخیص بی هنجاری" در رفتارها به ویژه در رفتار و تراکنشهای مالی به تمام موسسات مالی و پولی کمک می کند تا این بی هنجاری ها را بیابند و از راههای متناسب با هر کدام به رفع آنها بپردازند.  مشاوره در امور "خدمات مالی مشتریان" به موسسات مالی بینشی می دهد تا خدمات خود را متنوع و متناسب با هر گروه از مشتریان انجام دهند به گونه ای که مشتری سفیری برای آن موسسه خواهد بود.  "سیاست گذاری صنعتی" و "تحلیل اقتصادی" نیز علاوه بر سطوح کلان می تواند به کلیه سازمانهای مربوطه مشاوره هایی ارائه کند تا خود در عمل ببینند که بینشی که با این رویکرد بدست می آورند تا چه حد متفاوت از بینشهای قبلی است.

یـاددهــی - یـادگیـــری

در زمینه یاددهی و یادگیری، ما متکی بر اصول آموزش شناختی هستیم و خدمات مشاوره خود را بر اساس مطالعات و تجربیات طولانی خود در این حوزه به مراکز آموزشی ارائه می کنیم.  "مدل مفهومی و عملیاتی آموزشی" و همچنین "فناوری اطلاعات در آموزش" از بسته هایی هستند که ما به کلیه مراکز آموزشی پیشنهاد می کنیم.

مهنــدســی اجتـمـاعـی

جامعه بستر اصلی فعالیت سازمانهای مختلف است.  این جامعه، شبکه ای پیچیده از بازیگرانی چند وجهی است که شناخت، تجزیه و تحلیل، و سپس بازسازی این شبکه و بازیگرانش برای انواع سیاست گذاری ضروری است.  پس از یک تحلیل ژرف است که می توان نسبت به دسته ها و خوشه های مختلف موجود در جامعه اطلاعات مناسب پیدا کرد و رابطه های پنهان آنها را کشف کرد.  بر این اساس می توان به باورهای هر دسته و رابطه این باورها با باورهای دیگر در جامعه پی برد و آنگاه برای اصلاح باورهای غلط بر اساس اصول علمی شناختی برنامه ریزی و اقدام کرد.  ما در تمام این مراحل خدمات مشاوره دقیق و کاربردی خود را ارائه می کنیم.