از رقیبان خود سبقت بگیرید

تبدیل داده ها به اطلاعات معنادار می تواند تعیین کننده راهبردهای استراتژیک باشد

رتبه علمی می تواند یکی از علائم پیشرفت علمی هر کشوری باشد. اما آیا اگر کشوری در یک حوزه خاص دارای رتبه علمی بالا نباشد به این معنی است که آن کشور در آن حوزه فعالیت چشمگیری ندارد؟

در این تحلیل رتبه علمی مشخص می شود که احتمالا بالا نبودن رتبه علمی به معنی عقب ماندگی آن کشور در آن حوزه نیست!! این تحلیل نشان می دهد که برخی از کشورها مخصوصا راهبرد عدم انتشار مطالب علمی خود را در پیش گرفته اند چون در آن حوزه احتمالا به مطالب نوینی دست یافته اند که نمی خواهند در اختیار دنیا قرار دهند!

با زدن روی بخش های مختلف هر نمودار، تغییرات در بخش های دیگر قابل مشاهد است. همچنین، با انتخاب هر یک از نوارک های پائین صفحه گزارش، می توانید انواع مختلفی از تحلیل و گزارش را ببینید.