از رقیبان خود سبقت بگیرید

داده های سازمان خود را به اطلاعات تبدیل کنید و از آنها در تعیین مسیر سازمان در چالش ها به خوبی بهره برداری کنید

تحلیل "تاخر، تعدد، ارزش پولی" یک فن بازایابی است که مورد استفاده قرار می گیرد تا بهترین مشتریان را تعیین کند. این تحلیل منجر به آن شعار بازاریابی شده است که 80% کسب و کار شما از 20% مشتریانتان ناشی می شود.

در تحلیل زیر می توانید نمونه ای از یک تحلیل "تعدد، تاخر، ارزش پولی" برای یک فروشگاه زنجیره ای را مشاهده کنید

با زدن روی بخش های مختلف هر نمودار، تغییرات در بخش های دیگر قابل مشاهد است. همچنین، با انتخاب هر یک از نوارک های پائین صفحه گزارش، می توانید انواع مختلفی از تحلیل و گزارش را ببینید.

توجه داشته باشید که اولیت توارک های پائین صفحه به گزارش های کلی که پایه تحلیل هستند اختصاص دارند و در نوارک های پایانی تحلیل های پیچیده تر و راهکارهای پیشنهادی برای هر دسته از مشتریان ارائه شده است.