تهدیدات را به فرصت تبدیل کنید

تبدیل داده ها به اطلاعات معنادار می تواند تعیین کننده راهبردهای استراتژیک باشد

عالمگیری کوید-19 نظام اقتصادی و در نتیجه تقریبا تمام کسب و کارها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. تقریبا از اوایل سال 1399 بود که بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. در این میان، این کسب و کارهای کوچک که حدود نیمی از نیروی کار را نیز به کار می گیرند و تقریبا 90 درصد کسب و کارها را تشکیل می دهند بودند که در همه بخش ها بیشتر از هم آسیب دیدند. بعنوان مثال میتوان به مقایسه نرخ رشد حجم فروش بر اساس گروه محصول در اتحادیه اروپا در مارس سال 2020 با میانگین ده سال گذشته آن نظر انداخت تا تاثیرات این بحران عالمگیر بر کسب و کارها را کاملا مشاهده کرد.

اما در آینده چه خواهد شد؟ تحلیل داده های ارائه شده از سوی بانک جهانی در نمودار تحلیلی زیر نشان می دهد که در سه حالت مفروض برای کرونا در سالهای آتی برای اقتصاد دنیا چه اتفاقی رخ خواهد داد.