از رقیبان خود سبقت بگیرید

برای راهبری و مدیریت سازمان در شرایط ویژه، استفاده از ابزار نوین ضروری است

کارت اعتباری متوازن یک ابزار مدیریت کارایی استراتژی است که توسط راهبران و مدیران سازمان بکار گرفته می شود تا بر اجرای فعالیت های سازمانی و نتایج حاصل از آنها نظارت کنند. مدیران از این سنجه بهره می گیرند تا انواع کارکردهای داخلی سازمان و نتایج بیرونی آنها را بهبود بخشند. کارت اعتباری متوازن به سنجش مداوم و مستمر چهار جنبه اصلی کسب و کار می پردارد که عبارتند از:

  • آموزش و رشد
  • فرآیندها
  • مشتریان
  • مالی
  • در تحلیل زیر می توانید نمونه ساده ای از یک تحلیل کارت امتیازی متوازن را مشاهده کنید

    با زدن روی بخش های مختلف هر نمودار، تغییرات در بخش های دیگر قابل مشاهد است. همچنین، با انتخاب هر یک از نوارک های پائین صفحه گزارش، می توانید انواع مختلفی از تحلیل و گزارش را ببینید.