از رقیبان خود سبقت بگیرید

با تحلیل درست داده های سازمانی به اطلاعات باارزشی دست یابید

تشخیص بی هنجاری مخصوصا در حوزه پولی و بانکی یکی از راهکارهای داده کاوی است که موارد مشکوک را از میان انبوهی از داده ها کشف می کند

در تحلیل زیر می توانید نمونه ای از یک تحلیل خلاصه در زمینه بی هنجاری در کارت و دستگاه کارتخوان را مشاهد کنید.

با کلیک بر روی بخش های مختلف می توانید مشاهده کنید که چطور بخش های مختلف نمایان می شوند.

پس از این تحلیل تعاملی نیز می توانید فیلمی از یک تحلیل جامع تر از تشخیص بی هنجاری در حوزه بانکی و کارت را مشاهده کنید. با دقت در این فیلم می توانید موارد بسیار جالبی در تحلیل را ببینید که در وضعیت عادی هرگز قابل کشف نیستند. بعنوان نمونه می توان به موردی اشاره کرد که یک پایانه مستقر در شعبه در روزهای تعطیل دارای مبالغ قابل توجهی تراکنش بوده است!

تشخیص بی هنجاری مالی در سیستم کارت و پایانه های بانکی