مسیر فعالیت یادگیری

تبدیل داده ها به اطلاعات معنادار می تواند تعیین کننده راهبردهای استراتژیک باشد

اینکه هر دانشجو فعالیت های آموزشی خود را چگونه انجام می دهد و در مسیر بادگیری چطور پیش می رود برای بهبودبخشی فرآیند یادگیری حائز اهمیت است.

اکنون که در دوران عالمگیری ویروس کرونا نظام آموزش به سمت آموزش از راه دور می رود، داده هایی که از فراگیران در اختیار داریم می تواند با تحلیل هدفمند به اطلاعات تبدیل شود که به آموزش و یادگیری کمک شایانی نماید.

با زدن روی بخش های مختلف هر نمودار، تغییرات در بخش های دیگر قابل مشاهد است. همچنین، با انتخاب هر یک از نوارک های پائین صفحه گزارش، می توانید انواع مختلفی از تحلیل و گزارش را ببینید.