پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

در مجموعه ای از دوره ها درباره "مایکروسافت تیمز" و اینکه چگونه می تواند در کلاس ها و مدارس استفاده شود اطلاع پیدا کنید

اهداف آموزشی

 •  بدانید که "مایکروسافت تیمز چیست و چطور میتوان آن را در کلاس ها و مدارس بکار گرفت
 •  انواع مختلف "تیمز" را بشناسید
 •  فرابگیرید که چطور یک "تیم" ایجاد کنید و کانال هایی در آن "تیم" درست کنید
 •  فرا بگیرید که چطور در داخل "تیم" بگردید و اجازه های دسترسی "تیم" را مدیریت کنید
 •  فرابگیرید که چطور فایل ایجاد/بارگذاری کنید، مکالمات را آغاز و به آنها پاسخ دهید، و اعلانات را ارسال کنید
 •  فرا بگیرید که چطور از دفترچه "نوتبوک" داخلی آن استفاده کنید و همچنین اپلیکیشن های دیگری که می توانند در "تیم" مورد استفاده قرار گیرند را به آن اضافه کنید
 •  فرا بگیرید چطور در داخل "تیم" یک تکلیف و "فرم" بسازید
 • استانداردهای "جامعه بین المللی فناوری در آموزش" برای راهبران تحصیلی

  از جمله مواردی که با اهداف آمورشی برای مایکروسافت تیمز مطالبقت دارند:

 •  راهبر توانمندساز ماده 3 بند ج – الهام بخش یک فرهنگ نوآوری و همکاری باشد که وقت و فضا می دهد تا ابزارهای دیجیتال کندو کاو و تجربه شوند
 •  راهبر توانمندساز ماده 3 بند د – از مربیان حمایت می کند که فناوری را برای پیشبرد آموزش بکار گیرند تا یادگیری متنوع، نیازهای فرهنگی، و اجتماعی – عاطفی هر یک از دانش آموزان را برآورده نماید
 • استانداردهای "جامعه بین المللی فناوری در آموزش" برای معلمین

  از جمله مواردی که با اهداف آمورشی برای مایکروسافت تیمز همخوانی دارند عبارتند از:

 •  طراح ماده 5 بند الف – از فناوری استفاده کند تا تجربیاتی آموزشی خلق، منطبق، و شخصی سازی کند که یادگیری مستقل را پرورش دهد و تفاوت ها و نیازهای فراگیر را مرتفع سازد
 •  طراح ماده 5 بند ب – فعالیت های آموزشی اصیلی طراحی کند که با استانداردهای حوزه محتوا همخوان باشد و از ابزارها و منابع دیجیتالی استفاده کند تا یادگیری عمق فعال را به حد اعلی برساند
 •  طراح ماده 5 بند ج – اصول طراحی آموزشی را بررسی و بکار گیرد تا محیط های یادگیری دیجیتالی نوآورانه ای خلق کند که از آموزش پشتیبانی و با آن تعامل داشته باشد
 •  تسهیل گر ماده 6 بند ب – استفاده از فناوری و استراتژی یادگیری دانش آموز در بسترهای دیجیتالی، محیط های مجازی، فضاهای کاری، یا در عرصه عمل را مدیریت کند
 •  تحلیلگر ماده 7 بند ب – از فناوری استفاده کند تا چندین ارزیابی متنوع تکوینی (formative) و تخلیصی (summative) که نیازهای فراگیر را مرتفع کند را طراحی و پیاده سازی نماید، به دانش آموزان به موقع بازخورد دهد، و دستورالعمل لازم را به آنها بدهد
 • اعتبار این دوره: 500 امتیاز

  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید