پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

تعریف عملیاتی از تفکر محاسباتی برای آموزش دوره 12 ساله مدرسه یک چارچوب و دایره واژگانی را برای تفکر محاسباتی در اختیار می گذارد که با تمام آموزگاران دوره 12 ساله هم صدا می شود

تفکر محاسباتی یک روند حل مساله است که شامل خصوصیات زیر است (اما محدود به آنها نیست):

 • قاعده مندسازی مسائل به نحوی که به ما امکان دهد تا رایانه و سایر ابزارهایی که به حل آنها کمک می کنند را بکار گیریم
 • سازماندهی و تحلیل داده ها بصورت منطقی
 • بازنمایی داده ها از طریق انتزاعاتی همچون مدل ها و شبیه سازی ها
 • خودکارسازی راه حل ها از طریق تفکر الگوریتمی (یک سلسله گام های منظم)
 • شناسایی، تحلیل، و پیاده سازی راه حل های احتمالی با هدف دستیابی به اثربخش ترین و کارآمدترین ترکیب از گام ها و منابع
 • تعمیم و انتقال این روند حل مساله به انواع مختلفی از مسائل
 • این مهارت ها از طریق تعدادی از تمایلات یا نگرش هایی پشتیبانی و تقویت می شوند که برای تفکر محاسباتی ابعادی حیاتی هستند. این تمایلات یا نگرش ها عبارتند از:

 • اعتماد به نفس در پرداختن به پیچیدگی
 • پافشاری در کار با مسائل سخت
 • تحمل نسبت به ابهام
 • توانایی در پرداختن به مسائل با پایان باز
 • توانایی در برقراری ارتباط و کار با دیگران بمنظور دستیابی به یک هدف یا راه حل مشترک
 • مجموعه ابزار راهبری برای تفکر محاسباتی برای این منظور است که به راهبران آموزشی کمک کند تا در مورد تفکر محاسباتی بیشتر بدانند و زمینه را برای توسعه نسل جدید نظام مند و خلاقی فراهم آورند که می دانند چطور از قدرت محاسبات برای حل مساله بهره گیرند.

  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی به زبان فارسی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید