پیاده سازی نظام آموزش برای دوران پسا بحران عالمگیر

شما نیاز دارید تا برای آموزش از راه دور، با همکاران مرکز آموزشی خود، یک برنامه علمیاتی تهیه کنید

ماژول های تهیه یک برنامه عملیاتی برای مرکز آموزشی

پرسش هایی که باید برای یک برنامه عملیاتی به آنها پاسخ داد بصورت 12 ماژول در جدول زیر مطرح شده اند

ماژول 1

اینکه در حال حاضر نسبت به نیاز به انقتال به آموزش از راه دور چه احساسی دارید را پردازش کنید. چه دغدغه هایی دارید؟ چه پرسش هایی دارید؟ بزرگترین دغدغه های شما چیست؟

اهداف شما برای آموزش از راه دور چه هستند؟ آیا آن مطالبی که در بالا ذکر کردید را در بین اهداف خودتان می آورید، یا اینکه اهداف متفاوتی دارید؟

ماژول 2

نظرات شما نسبت به یادگیری همزمان و غیرهمزمان چیست؟ شما فکر می کنید چه چیزی برای معلمین و دانش آموزان تان بهتر است؟

ماژول 3

فکر می کنید پهنای باند دانش آموزان و معلمین شما در خانه چقدر است؟ این امر چطور بر برنامه آموزش شما تاثیر خواهد گذاشت؟ (شما باید برنامه آموزش از راه دور خود را بر پائین ترین پهنای باند در مجموعه خودتان متمرکز کنید.)

فکر می کنید دانش آموزان شما در خانه دارای چه فناوری هایی هستند؟ این امر بر برنامه آموزشی شما چه تاثیری خواهد داشت؟ (شما باید برنامه آموزش از راه دور خود را بر ساده ترین دستگاه ها در مجموعه خودتان متمرکز کنید.)

وقتی دانش آموزان شما در خانه در تلاش هستند تا یادگیری خود را ادامه دهند با شما درخواست های دیگری مواجه هستند؟ این امر چطور بر توجه و وقت آنها تاثیر می گذارد؟ شما چطور می توانید این عوامل را در برنامه خودتان لحاظ کنید؟

شما چطور می توانید از نیازهای عاطفی دانش آموزان خودتان از راه دور پشتیبانی کنید؟ چه دستورالعمل ها و روندهایی را می توانید در برنامه خود بگنجانید تا از دانش آموزان پشتیبانی کنید؟

در مورد اینکه در برنامه آموزش از راه دور خودتان مطالب انتخابی را بگنجانید چه فکر می کنید؟

ماژول 4

زمانیکه که شما به برنامه درسی آینده نگاه می کنید، مفاهیم کلیدی که دانش آموزان باید بدانند چیست؟

شما تدریس آن مفاهیم را چطور برنامه ریزی می کنید؟

شما چطور مطالب درسی را بخش بندی می کنید تا آنها را برای دانش آموزان خودتان قابل مدیریت کنید؟

ماژول 5

برنامه شما برای امتحانات چیست؟ هر چند وقت یکبار شما ارزیابی تکوینی خواهید داشت؟

شما برای ارزیابی های تخلیصی چه خواهید کرد؟

ماژول 6

ساختار آموزش از راه دور مدرسه شما چیست؟ از دانش آموزان انتظار دارید چه مدت زمانی برخط باشند، در آموزش همزمان مشارکت کنند؟

ماژول 7

شما چطور با دانش آموزان خودتان در ارتباط خواهید ماند؟

شما چه رویدادها یا فعالیت های مدرسه ای را در برنامه آموزش از راه دور خودتان می گنجانید تا به مراسم مذهبی و روال معمول کمک کنید؟

ماژول 8

شما برای اینکه دانش آموزان را راهنمایی کنید تا بتوانند یک فضای کار بهینه را در خانه انتخاب کنند چه کاری می توانید انجام دهید؟

آیا شما فکر کرده اید که خودتان در خانه کجا کار کنید؟

ماژول 9

شما برای تسهیل در کار آموزش از راه دور برای خودتان از چه ابزارهایی استفاده خواهید کرد؟

شما و همکارنتان چه روندهایی را تبیین می کنید تا فرایند را تسهیل کنید و ساختاری قابل پیش بینی را برای دانش آموزان تان بسازید؟

ماژول 10

شما در مورد توانایی های خودتان نسبت به اجرای برنامه آموزش از راه دور چه احساسی دارید؟

شما در کلاس های خودتان چه رسمی دارید که می خواهید آن را در زمانی که با دانش آموزان تان بر خط هستید پاس بدراید؟

مدرسه شما چه آداب و مراسمی دارد که شما می خواهید در وقت خودتان با دانش آموزان، آن را پاس بدارید؟

ماژول 11

شما چطور می توانید مهارت های اجتماعی-عاطفی را در برنامه آموزشی خودتان تقویت کنید؟

ماژول 12

در برنامه که می نویسید چه جیزی برای خودتان از همه هیجان انگیزتر است؟

برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره های آموزشی لطفا با مرکز سپهر تماس بگیرید