خـدمات پـژوهشـــی سـپهـــر

شناسایی نیاز پژوهشی شما و طراحی پرسش تحقیقی مناسب و متناسب با رویکرد علوم اجتماعی محاسباتی بعنوان اولین گامی که ما برای ارائه خدمات پژوهشی بر می داریم، این امکان را فراهم می آورد تا روش مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها را انتخاب کنیم و در نتیجه اطمینان داشته باشیم که به نتایج مورد نظر دست می یابیم.  تجزیه و تحلیل های علوم اجتماعی محاسباتی دستاورهایی دارد که تحلیل های متداول قادر به دست یابی به آنها نیستند.  از این رو است که ما با "تمامیت" برای پژوهش هایی که انجام می دهیم، می ایستیم.  پژوهشهای جاری ما بطور عمده در یکی از گروههای زیر قرار می گیرند.

مطـالعـات مـدیـریـت

مدیران نیاز دارند تا با نظرات و شیوه های نوین مدیریت از جمله رویکردهای شناختی در مدیریت، بازتعریف مدیریت در مدیریت 2، رویکردهای هستی شناسانه، تمامیت و امثال آن آشنا شوند. این امر را می توان برای منظور خاص در یک سازمان مشخص بطور جامع تحقیق و بررسی کرد تا بتوان دریافت که چگونه باید "تمامیت" را در آن سازمان پیاده سازی کرده و به بهترین نتیجه دست یافت. تمامیت می تواند تا پانصد درصد سود را افزایش دهد.

مطـالعـات یـاددهـی - یـاددگیـری

اهمیت امر یاددهی و یادگیری بر هیچکس پوشیده نیست.  اما انتخاب روش مناسب برای آموزش شاید اهمیتی دو چندان دارد تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که سرمایه گذاری انجام شده برای آموزش سودمند بوده و منابع ما به هدر نرفته است.  این انتخاب می تواند بر اساس یک پژوهش و متکی بر اصول آموزش شناختی صورت گیرد.  خدمات پژوهشی ما در این حوزه به همراه تجربیات طولانی ما در امر آموزش، به مراکز مختلف ارائه می شود.

مطـالعـات مهنـدسـی اجتـماعـی

پژوهش در حوزه های اجتماعی به بسیاری از شرکت های تجاری کمک می کند تا مشتریان خود را بهتر بشناسند و کالاهای خود را مناسب تر عرضه کنند. اما اگر این پژوهش ها بر اساس روش های شناختی و محاسباتی انجام شود اطلاعاتی که در نتیجه اینگونه پژوهش به دست شرکت ها خواهد رسید بی نهایت کارامدتر از پژوهش های عادی است.

مطـالعـات سـرمـایـه گـذاری، اقتـصـاد، مـالـی و پـولـی، بیـمه

تجارت در بازاری کاملا متلاطم، نیازمند مراقبت های ویژه ای است. این چنین مراقبتی زمانی به خوبی انجام می شود که صاحبات تجارت ابتدا اطلاعاتی درست از بازار و مشتری داشته باشند. اما این اطلاعات به تنهایی کافی نیست چرا که هر اطلاعاتی نیازمند تحلیلی درست است تا ارزش واقعی خود را بیابد. چنین تحلیلی که بتواند اطلاعات بازار و مشتری را بخوبی بشکافد و جزئیات آن را برای صاحبان کسب و کار به وضوح روشن کند ارزشی ویزه می یابد. تحلیل هایی که این مرکز ارائه می کند نه تنها دارای این ویژگیهاست، بلکه کاملا کاربردی و سودافزا نیز هستند.