دوره راهبری یک دوره تحولی است

یادگیری تحولی صرفاً به ذخایر اطلاعات شما در مورد راهبری نمی افزاید یا آنها را تصحیح نمی کند. این دوره با استفاده از یادگیری تحولی، فرصت می دهد تا شما قید و بندها و شکل دهی تحمیلی از سوی جهان بینی تان و دستگاه های مرجع تان که مربوط به این می شوند که شما برای خودتان چه کسی هستید، و مربوط به راهبر بودن تان می شوند را برای خودتان کشف کنید و آنها را حذف نمایید. یادگیری تحولی دامنه وسیع تری از بودن و عمل کردن را در اختیار شما قرار می دهد و بخاطر همین است که ما در این دوره به یادگیری تحولی می پردازیم. در نتیجه، وقتی شما راهبری می کنید شما نحوه های قوی تری از بودن و عمل کردن را در اختیار خودتان خواهید داشت.

اطلاعات بیشتر ثبت نام

پژوهش، دروازه تحول

کوید-19 موجب شد تا "هنجار جدید" بوجود آید. بقا در این هنجار جدید نیازمند تحول است. سوال اینجاست که

آیا ما آماده تحول هستیم؟